Forum Serveis

Serveis urbanístics

  • Estudis de viabilitat econòmica del planejament urbanístic
  • Redacció de planejament urbanístic i projectes d’urbanització
  • Expedients de disciplina urbanística
  • Tramitació de llicències d'obres i d'activitats
  • Assessorament jurídic en dret administratiu i, en especial, en les matèries d’urbanisme i habitatge
  • Defensa contenciosa d’administracions públiques
  • Elaboració de projectes d’expropiació
  • Treballs de consultoria en habitatge: elaboració de plans locals d’habitatge; memòries socials de planejament urbanístic
  • Suport en la definició de polítiques públiques en matèria d’urbanisme i habitatge